Giỏ hàng

NHÂN QUẢ ĐỒNG THỜI

Thương hiệu: Hương Tích
|
Loại: Khác
|
Mã SP: ht-nqdt
|
150,000₫

Phần 1 Vô Thường,Duyên Khởi,và Không Tánh

1-Duyên khởi: Không tánh và Thời tánh

2-Sinh, trụ, diệt trong Phẩm VII Trung Luận

3-Sát na triểu chuyển

4-Đạo lý Hữu thời

5-Hữu thể và Thời gian

6-Đồng thời tương ưng

7-Đồng thời và Dị thời

Phần 2 Phân Biệt,Ngôn Ngữ,và Tu Chứng

8-Nhận thức chân chính

9-Thuyết diễn xuất

10-Tự qui chiếu

11-Tự lập và Qui mậu luận chứng

12-Trung quán và Chơn lượng tại Tây tạng

13-Trung đạo Phật tánh

14-Tứ cú và Tam quán

15-Giả thuyên,Biểu thuyên

Phần 3 Tín, Giải, Hành, Chứng Trong Hoa Nghiêm

16-Phép đếm Hoa nghiêm

17-Chân như và Duyên khởi

18-Tương giao và Nhất thể

19-Lưới tương giao

20-Tham Đồng Khế

21-Tổ tín và Giáo tín

22-Đốn ngộ Tiệm tu

23-Hoa nghiêm Nhất thừa Pháp giới đồ

Phần 4 Tài liệu tham khảo

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng