Giỏ hàng

Luận Thành Duy Thức - Tái bản 2024

Thương hiệu: Hương Tích
|
Loại: Khác
|
Mã SP: ts-ltdt
|
220,000₫

Mục lục

Dẫn vào Duy Thức Học

Tựa quy kỉnh 

Chương 1: Ngã và Pháp 

Tiết 1: Các quan điểm về Ngã 

Tiết 2: Các quan điểm về Pháp 

Tiết 3: Tổng kết 

Chương 2: Thức A-Lại-Da 

Tiết 1: Định danh 

Tiết 2: Chủng tử 

Tiết 3: Hành tướng và Sở duyên 

Tiết 4: Tâm sở tương ưng 

Tiết 5: Bản chất và Tồn tục 

Tiết 6: Thức hằng chuyển 

Tiết 7: Xả A-Lại-Da 

Tiết 8: Chứng minh sự tồn tại của căn bản thức 

Tiết 9: Lý chứng 

Chương 3: Thức Mạt-Na 

Tiết 1: Định danh 

Tiết 2: Sở y của Mạt-na 

Tiết 3: Sở duyên của Mạt-na 

Tiết 4: Tính tướng của Mạt-na 

Tiết 5: Tâm sở tương ưng 

Tiết 6: Phần vị khởi diệt 

Tiết 7: Chứng lý tồn tại 

Chương 4: Về sáu thức 

Tiết 1: Các đặc tính 

Tiết 2: Tâm sở tương ưng 

Tiết 3: Phần vị hiện khởi của sáu thức 

Chương 5: Sở biến của thức 

Tiết 1: Biến thái của thức 

Tiết 2: Chứng minh giáo nghĩa duy thức 

Tiết 3: Duy thức duyên khởi 

Tiết 4: Chủng tử và Hiện hành 

Chương 6: Tiến trình sinh tử 

Tiết 1: Giải thích văn nghĩa 

Tiết 2: Mười hai hữu chi

Chương 7: Ba tự tính

Tiết 1: Định nghĩa

Tiết 2: Các vấn đề

Tiết 3: Ba vô tính

Chương 8: Thể nghiệm của thức

Tiết 1: Tư lương vị

Tiết 2: Gia hành vị

Tiết 3: Thông đạt vị

Tiết 4: Tu tập vị

Tiết 5: Cứu cánh vị

Tụng kết nguyện

Thư mục trích dẫn

Từ vựng Sanskrit - Việt - Hán

Sách dẫn

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng