Nguyễn Quỳnh Trâm, LATS, Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở Tỉnh Lào Cai

Capture

[Nguồn: http://www.gass.edu.vn/Uploads/File/2016/4/Tom%20tat%20Tram.pdf]

Ngày 20 tháng 5 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Trâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học, Mã số: 62 31 03 02 với đề tài “Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai”. Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Phạm Quang Hoan và TS. Đậu Tuấn Nam.

Việt Nam là một quốc gia thống nhất và đa dạng tộc người. Người Hmông là một trong 54 thành phần dân tộc ở Việt Nam với những nét văn hóa đặc sắc, có giá trị. Việt nam cũng là một quốc gia đa tôn giáo, trong đó có đạo Tin lành. Sau một thời gian du nhập và phát triển, đạo Tin lành đã được Nhà nước công nhận và hoạt động bình thường, ổn định, tuân thủ đúng pháp luật.

Một trong những tín đồ theo đạo Tin lành ở Việt Nam là người Hmông. Đạo Tin lành là một trong những yếu tố tác động đến văn hóa của người Hmông. Dưới ảnh hưởng của đạo Tin lành văn hóa truyền thống của người Hmông đã có sự chuyển biến, thay đổi rõ rệt. Và, đạo Tin lành đã góp phần tạo nên một nét mới trong văn hóa của dân tộc Hmông nói chung và người Hmông ở tỉnh Lào Cai nói riêng. NCS lựa chọn địa bàn nghiên cứu là tỉnh Lào Cai xuất phát từ thực tế người Hmông ở Lào Cai khá đông, đứng thứ 2 sau người Kinh; trong đó số lượng người Hmông theo đạo Tin lành có mặt ở hầu khắp trong tỉnh; và Tin lành đã trở thành thực thể trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai có một vị trí địa chính trị, địa văn hóa đặc trưng chính vì vậy việc người Hmông theo Tin lành có ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Những đóng góp mới của Luận án

Luận án cung cấp những nhận thức mới về bản chất của sự chuyển đổi từ văn hóa, tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành; văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành đặt trong sự so sánh với văn hóa truyền thống của người Hmông ở tỉnh Lào Cai. Đây cũng là cơ sở để tiếp cận tư liệu và luận giải trong nghiên cứu so sánh giữa truyền thống và hiện đại của bộ phận người Hmông theo và không theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai.

Cung cấp cho ngành Nhân học những tư liệu toàn diện, có hệ thống và cập nhật về các vấn đề liên quan đến đạo Tin lành và văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên tiếp cận dưới góc độ Nhân học để phân tích, đánh giá quá trình truyền bá/ du nhập đạo Tin lành, tiểu dạng văn hóa mới (gồm: Văn hóa vật chất như ẩm thực, trang phục, nhà cửa. Văn hóa xã hội như mối quan hệ gia đình, dòng họ, cộng đồng, mối quan hệ đồng đạo, vai trò của người có uy tín. Niềm tin tôn giáo. Văn hóa lối sống ) hình thành trong lòng văn hóa tộc người Hmông ở tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở so sánh giữa văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành và văn hóa truyền thống của người Hmông, luận án đã phân tích làm rõ sự tương đồng và khác biệt về văn hóa của hai nhóm Hmông (theo đạo Tin lành và không theo đạo); đồng thời chỉ ra những yếu tố tích cực và hạn chế. Đây chính là luận cứ khoa học góp phần cho các cơ quan chức năng tham khảo nhằm hoạch định, cụ thể hóa việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở người Hmông nói riêng, các dân tộc thiểu số nước ta nói chung trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

Luận án được 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

You may also like

Leave a Reply