Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa*
crottyTÓM TẮT
Từ những thắc mắc, khó khăn về mặt lý thuyết và phương pháp luận sinh viên gặp phải khi làm nghiên cứu khoa học, bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa bốn thành tố chính yếu trong nghiên cứu xã hội: nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp. Mối quan hệ giữa một số trong bốn thành tố có thể có tính xu hướng nhưng không mang tính tất định. Bốn thành tố trên tác động rõ rệt lên sản phẩm nghiên cứu. Việc phối hợp các thành tố này tạo ra các loại hình rất đa dạng trong nghiên cứu xã hội.
Từ khóa: Nghiên cứu xã hội, mẫu hình qui chiếu, nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phƣơng pháp luận, phƣơng pháp.
ABSTRACT
From the theoretical and methodological questions and difficulties that students encounter when doing research, this article explores the relationship between four key elements in the social research: epistemology, theoretical perspective, methodology and methods .The relationship between some of the four elements can be tendancies but non-deterministic. These four elements clearly impact on many aspects of research product. The combination of these elements generate diverse forms of social research.
Key words: Social research, paradigm, epistemology, theoretical perspective, methodology, methods.

Xem bản toàn văn tại đây: Quan he PP PPL NTL trong NCXH_fin

You may also like

Leave a Reply